Springe direkt zu Inhalt

Microseismic rupture propagation imaging

J. Folesky, J. Kummerow and S. A. Shapiro – 2015

Title
Microseismic rupture propagation imaging
Author
J. Folesky, J. Kummerow and S. A. Shapiro
Date
2015
Citation
Folesky et al. , 2015 , Microseismic rupture propagation imaging, GEOPHYSICS, [80], WC107-WC115
Language
eng
Type
Text
BibTeX Code
@article{FUBGEOPHYdoi:10.1190/geo2014-0572.1, author = {Folesky, Jonas and Kummerow, Joern and Shapiro, Serge A.}, title = {Microseismic rupture propagation imaging}, journal = {GEOPHYSICS}, year = {2015}, volume = {80}, number = {6}, pages = {WC107-WC115}, url = {http://dx.doi.org/10.1190/geo2014-0572.1}, doi = {http://dx.doi.org/10.1190/geo2014-0572.1}}