Springe direkt zu Inhalt

Raman scattering and disorder effect in Cu2ZnSnS4

Valakh, M. Y., Kolomys, O. F., Ponomaryov, S. S., Yukhymchuk, V. O., Babichuk I. S., Izquierdo-Roca, V., Saucedo, E., Perez-Rodriguez, A., Morante, J. R., Schorr, S., Bodnar, I. V. – 2013

Title
Raman scattering and disorder effect in Cu2ZnSnS4
Author
Valakh, M. Y., Kolomys, O. F., Ponomaryov, S. S., Yukhymchuk, V. O., Babichuk I. S., Izquierdo-Roca, V., Saucedo, E., Perez-Rodriguez, A., Morante, J. R., Schorr, S., Bodnar, I. V.
Publisher
Physica Status Solidi RRL
Date
2013