Microseismic rupture propagation imaging

Folesky, Jonas, Joern Kummerow and Serge A. Shapiro— 2015

TitelMicroseismic rupture propagation imaging
VerfasserFolesky, Jonas, Joern Kummerow and Serge A. Shapiro
Datum2015
ZitierweiseFolesky, Jonas et al. , 2015 , Microseismic rupture propagation imaging, GEOPHYSICS, [80], WC107-WC115
Spracheeng
ArtText
BibTeX Code@article{FUBGEOPHYdoi:10.1190/geo2014-0572.1, author = {Folesky, Jonas and Kummerow, Joern and Shapiro, Serge A.}, title = {Microseismic rupture propagation imaging}, journal = {GEOPHYSICS}, year = {2015}, volume = {80}, number = {6}, pages = {WC107-WC115}, url = {http://dx.doi.org/10.1190/geo2014-0572.1}, doi = {http://dx.doi.org/10.1190/geo2014-0572.1}}