Correlating laser-generated melts with impact-generated melts: An integrated thermodynamic-petrologic approach

Hamann, Ch., Luther, R., Ebert, M., Hecht, L., Deutsch, A., Wünnemann, K., Schäffer, S., Osterholz, J., Lexow, B.— 2016

TitelCorrelating laser-generated melts with impact-generated melts: An integrated thermodynamic-petrologic approach
VerfasserHamann, Ch., Luther, R., Ebert, M., Hecht, L., Deutsch, A., Wünnemann, K., Schäffer, S., Osterholz, J., Lexow, B.
VerlagGeophysical Research Letters, 43
Datum2016
Kennungdoi:10.1002/2016GL071050
ArtText