Raman scattering and disorder effect in Cu2ZnSnS4

M. Y. Valakh, O. F. Kolomys, S. S. Ponomaryov, V. O. Yukhymchuk, I. S. Babichuk, V. Izquierdo-Roca, E. Saucedo, A. Perez-Rodriguez,, J. R. Morante, S. Schorr and I. V. Bodnar— 2013

TitleRaman scattering and disorder effect in Cu2ZnSnS4
AuthorM. Y. Valakh, O. F. Kolomys, S. S. Ponomaryov, V. O. Yukhymchuk, I. S. Babichuk, V. Izquierdo-Roca, E. Saucedo, A. Perez-Rodriguez,, J. R. Morante, S. Schorr and I. V. Bodnar
PublisherPhysica Status Solidi RRL Vol. 7, Issue 4, 258–261.
Date2013
IdentifierDOI: 10.1002/pssr.201307073
TypeText